เชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยว ที่กิน ที่พักเข้าไว้ด้วยกัน

เลือกประเภทเรื่องราว/สถานที่

การเขียน PHP ดึงข้อมูลใน MySQL มาแสดงผลใน Select (Dropdownlist) 28 ครั้ง

การเขียน PHP ดึงข้อมูลใน MySQL มาแสดงผลใน Select (Dropdownlist)

28 ครั้ง

อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ เพื่ออ่านเรื่องราวดีแบบ non-stopเริ่มต้นจากตัวอย่างข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูล(Database) MySQL ตาราง(Table) ชื่อ : products เก็บสินค้าต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน เราจะนำชื่อสินค้ามาแสดงใน Dropdown เพื่อให้ผู้ใช้เลือก
1.เชื่อมต่อ Database $dbservername="localhost"; $dbname="order_demo"; $dbusername="root"; $dbpassword="1234"; //create connection $conn = new PDO("mysql:host=$dbservername;dbname=$dbname", $dbusername, $dbpassword); $conn -> exec("set names utf8"); $conn->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
2.ดึงข้อมูล $stmt = $conn->prepare("SELECT * from products "); $stmt->execute(); $resultarray=$stmt->fetchAll(); //Clear memory $conn=null;
3.เมื่อได้ข้อมูลแล้วนำมาแสดงผล โดยการประกาศ select